PHA : People living With HIV and Aids In Thailand. เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
หน้าแรก PHA  |  ห้องคุยสด PHA |  น่ารักดอทคอม  |  บ้านทอมดี้  |  ทอมดี้ น่ารัก |  กระดานข่าว (ของน่ารัก) |  เกี่ยวกับ PHA |  Link ที่น่าสนใจ  

อิทธิรักษ์ Blog
เรื่องราว ของ ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ชื่อ หนึ่ง    อโหสิ Blogเรื่องราว ของ ผู้หญิงที่ ชื่อ อโหสิ


"วัฏสงสาร...คือ มหาภัยแท้" พุทธดำรัส
"วัฏสงสาร...คือ มหาภัยแท้" พุทธดำรัส

วัฏสงสารเป็นมหาภัย เพราะมีทุกข์กองใหญ่เหลือประมาณ
ปุถุชนสามัย ผู้มีปรกติท่องเที่ยวอยู่ภายในวัฏสงสารมหาภัยตราบใด ก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้จมติดจมอยู่ในห้วงทุกข์ทรมานอยู่ตราบนั้น เป็นเวลานับชาติไม่ถ้วน! ส่วนท่านผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถเห็นแจ้งแทงตลอดพระจตุราริยสัจ กำจัดอวิชชาได้เป็นครั้งแรกนี้ ท่านมีคุณวิเศษสามารถที่จะตัดกองทุกข์ใหญ่ออกไปได้มากทีเดียว โดยที่ท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกอย่างมากไม่เกิน ๗ ชาติ ซึ่งนั้นก็หมายความว่ากองทุกข์มหาภัยกองใหญ่โตเหลือที่จักนับประมาณ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเพราะการตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั้น ได้ถูกบั่นทอนให้หมดสิ้นลงไป ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด คือ เหลืออยู่อีกเพียงไม่เกิน ๗ ชาติเท่านั้น เพื่อความเข้าใจดีเรื่องนี้ ขอท่านผู้มีปัญญาพึงพิจารณาดูพระบาลีพุทธวจนะดังต่อไปนี้...


--------------------------------------------------

น้ำมหาสมุทร ๒-๓ หยาด


สมัยที่สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร อารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ในเขตพระนครสาวัตถีนั้น คราวหนึ่งพระองค์ได้ตรัสเรียกพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาตรัสถามขึ้นว่า

" ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! สมมุติว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลใหญ่ พึงเหือดแห้งหมดไป สิ้นไป ยังเหลือน้ำอยู่เพียง ๒ - ๓ หยาดฯ ในกรณีนี้พวกเธอจะเข้าใจว่าอย่างไรคือ น้ำในมหาสมุทรทะเลใหญ่ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไป กับน้ำ ๒-๓ หยาดที่เหลืออยู่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากัน?"

" ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ำในมหาสมุทรทะเลใหญ่ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปนั้นแหละมากกว่า น้ำที่เหลืออยู่เพียง ๒-๓ หยาด มีประมาณน้อยกว่านักหนา น้ำเพียง ๒-๓ หยาดที่เหลืออยู่นี้เมื่อเทียบกันเข้ากับน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ได้เลยพระเจ้าข้า" ภิกษุเหล่านั้นพากันกราบทูล

สมเด็จพระสรรเพชญสัมพุทธเจ้า จึงตรัสว่า " ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! ก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน คือ ความทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไป ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งสมบูรณ์ด้วยทิฐิ รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมวิเศษ ( ทรงหมายเอาท่านพระโสดาบันอริยบุคคล) มีประมาณมากว่า ส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อย คือ ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่อีกเพียงไม่เกิน ๗ อัตภาพนั้นเมื่อเทียบเข้ากับกองทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยว ที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ฯ
ดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! การได้รู้แจ้งซึ่งธรรมวิเศษ ให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุให้สำเร็จประโยชน์ อันยิ่งใหญ่อย่างนี้ "

( พระบาลีสมุทรสูตร )ก้อนหินเท่าเมล็ดพันธู์ผักการ


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเรีกพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ซึ่งอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารมาประชุมกันแล้ว ตรัสถามขึ้นว่า

" ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! สมมุติว่า ขุนเขาหิมวันต์ พึงถึงความแตกสลายหมดไป สิ้นไป ยังเหลือก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ ผักกาดอยู่เพียง ๗ ก้อนเท่านั้น ในกรณีนี้ พวกเธอจะเข้าใจว่าอย่างไร? คือ ขุนเขาหิมวันต์ที่หมดไป สิ้นไป กับก้อนหินเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเพียง ๗ ก้อนที่ยังเหลืออยู่นั้น ไหนจะมากกว่ากัน? "

ภิกษุเหล่านั้น จึงกราบบังคมทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ขุนเขาหิมวันต์ ทั้งเขาที่หมดสิ้นไปนั่นแหละมากกว่า ก้อนหินเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เหลืออยู่เพียง ๗ ก้อน มีประมาณน้อยนักหนา ก้อนหินเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เหลืออยู่เพียง ๗ ก้อน เมื่อเทียบกันเข้ากับขุนเขาหิมวันต์ทั้งเขาที่หมดสิ้นไป ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ได้เลยพระเจ้าข้า"

สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า " ดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! ก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน คือ ความทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไป แห่งบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งสมบูรณ์ด้วยทิฐิ รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมวิเศษ ย่อมมีประมาณมากว่า ส่วนความทุกข์ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย คือ ความทุกข์ที่เหลืออีกเพียงไม่เกิน ๗ อัตภาพนั้น เมื่อเทียบเข้ากับกองทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ฯ การได้รู้แจ้งซึ่งธรรมวิเศษ ให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้นะ เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย"

( พระบาลีปัพพตูปมสูตร )ฝุ่นที่ปลายพระนขา


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ บริเวณ พระเชตวันมหาวิหาร เขตพระนครสาวัตถี มีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่เป็นอันมาก พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นกาลสมควรที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในขณะนั้น จึงทรงเอาปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อย แล้วตรัสถามพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นว่า

" ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! เธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉน? คือฝุ่นมีประมาณเล็กน้อย ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้นนี้ กับแผ่นปฐพีผืนใหญ่ อย่างไหนจะมากกว่ากัน?"

พระสงฆ์เหล่านั้น จึงกราบบังคมทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! แผ่นปฐพีผืนใหญ่นี้แหละย่อมจะมากกว่านักหนา ฝุ่นมีประมาณเล็กน้อย ที่พระองค์ทรงเอาปลายพระนขาช้อนขึ้นนั้น มีประมาณน้อยเหลือเกิน เมื่อนำเอาไปเทียบกับผืนแผ่นดินใหญ่เข้า ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ได้เลยพระเจ้าข้า "

สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า " ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! ก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน คือความทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแห่งบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งสมบูรณ์ด้วยทิฐิ รู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งธรรมวิเศษ ย่อมมีประมาณมากกว่า ส่วนความทุกข์ที่เหลืออยู่อีกเพียงไม่เกิน ๗ อัตภาพนั้น เมื่อเทียบเข้ากับกองทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ การได้รู้แจ้งซึ่งธรรมวิเศษ ให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุ ให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้นะ เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย "

( พระบาลีนขสิขสูตร )
น้ำที่ปลายหญ้าคา


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเรียกพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ซึ่งอยู่ ณ พระชตวันมหาวิหารมาประชุมกันแล้ว ตรัสถามขึ้นว่า

" ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! สมมุติว่ามีสระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน์ กว้าง ๕๐ โยชน์ ลึก ๕๐ โยชน์ มีน้ำใสเต็มเปี่ยมเสมอของสระ กาดื่มกินได้ บุรุณผู้หนึ่งพึงวิดน้ำขึ้นจากสระโบกขรณีนั้นด้วยปลายหญ้าคา! ในกรณีนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจว่าอย่างไร คือน้ำที่บุรุษนั้นวิดขึ้นด้วยปลายหญ้าคา กับน้ำที่ยังมีอยู่ในสระโบกขรณีนั้น ไหนจะมากกว่ากัน?"

พระสงฆ์เหล่านั้น จึงกราบบังคมทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! น้ำที่ยังมีอยู่ในสระโบกขรณีนั่นซิ พระเจ้าข้า ย่อมมีประมาณมากกว่า น้ำที่บุรุษนั้นวิดขึ้นด้วยปลายหญ้าคามีประมาณน้อยนักหนา น้ำที่บุรุษวิดขึ้นด้วยปลายหญ้าคานั้น เมื่อนำเอามาเทียบกับน้ำในสระโบกขรณีแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ได้เลยพระเจ้าข้า "

สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า " ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! ก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน คือความทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไป แห่งบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งสมบูรณ์ด้วยทิฐิ เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมวิเศษ ย่อมมีประมาณมากกว่า ส่วนความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อย คือความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่อีกเพียงไม่เกิน ๗ อัตภาพนั้น เมื่อเทียบเข้ากับความทุกข์ที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ฯ การได้รู้แจ้งซึ่งธรรมวิเศษ ให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุให้สำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้นะ เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย!

( พระบาลีโบกขรณีสูตร )จากหนังสือ.........โพธิธรรมทีปนี ของท่านเจ้าคุณศรี วิสุทธิโสภณ
ที่มา พันทิพดอดคอม

By : fern    Date : 30 Mar 2006 04:39     ส่งจดหมายถึง fern  IP-address : 203.15.122.35   แจ้งลบกระทู้ หมายเลข 6738

speedtest
Speedtest


ความเห็นที่ #1 ( 49187 )

By : .....    Date : 16 May 2006 17:14     IP-address : 125.24.80.162   แจ้งลบความเห็นที่  #1 ( 49187 )    เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์

ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

ย่อหน้า จัดกึ่งกลาง ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
จัดรูปแบบข้อความ

คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ] 


Mobile Zone
SMS MMS Logo

บ้านทอมดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

http://pha.narak.com
Google
www.narak.com board.narak.com pha.narak.com
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ โดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยน โดยอิสระ ทางเวป ไม่ขอรับผิดชอบ ข้อความที่อยู่ในนี้ ว่า มี ความเชื่อถือ - มากน้อย แค่ไหน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชม เป็นตัวแยกแยะความถูก-ความผิด ของข้อมูล
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. ผู้จัดทำ และ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อความปลอดภัย และ สิทธิ์ของท่าน กับความเป็นส่วนตัวของท่าน หากไม่มั่นใจ อย่าได้ post ข้อความ ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง หรือ เบอร์โทรศัพท์ อันจะนำไปถึงตัวคุณเองนะครับ ( กรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัว )
5. หากคัดลอก บทความและเนื้อหา จากที่ใด ขอความร่วมมือ ลง Credit ให้กับ ที่มาด้วย หรือเพื่อให้ทีมงานง่ายต่อ การตรวจสอบ หากมี การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางทีมงานจะขอลบออกจากระบบ

ผู้สนับสนุน : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน
PHA HIV AIDS | หวย สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | จตุคามรามเทพ
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด | รถมือสอง | เกมส์เต้น
เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Directory | เกมส์ปลูกผัก

Copyright © Since April 2006 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์


Check IP address / Domain name : Check Your IP Click !!

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcodeประกาศ รับสมัครงาน
Update ทุกวัน

jobs.narak.com
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา
Content Share
www.kapook.com