PHA : People living With HIV and Aids In Thailand. เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
หน้าแรก PHA  |  ห้องคุยสด PHA |  น่ารักดอทคอม  |  บ้านทอมดี้  |  ทอมดี้ น่ารัก |  กระดานข่าว (ของน่ารัก) |  เกี่ยวกับ PHA |  Link ที่น่าสนใจ  

อิทธิรักษ์ Blog
เรื่องราว ของ ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ชื่อ หนึ่ง    อโหสิ Blogเรื่องราว ของ ผู้หญิงที่ ชื่อ อโหสิ


Member
Profile ของ med_med
med_med
ส่งจดหมายถึง เมดา IP-address : 203.113.81.138

speedtest
Speedtest

ทาน คือ อะไร
ทาน คือ อะไร


.......ความหมายของ " ทาน " ที่เราทราบโดยทั่วไปนั้น หมายถึง " การให้ " ได้แก่
การเสียสละสิ่งของต่างๆของตน หรือให้ความรู้ทางโลกและทางธรรม เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น


...การให้นั้นจะให้ผลดีเต็มที่ เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจตนเอง
ขจัดความตระหนี่ ออกไปจากใจได้ คือให้ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับ ขอเพียงให้ได้บุญ
กุศล และความสบายใจเท่านั้น...


.......นอกจากนี้ยังมีความหมายของทาน ในลักษณะอื่นอีก ได้แก่

วัตถุทาน หมายถึงวัตถุสิ่งของที่ให้เป็นทาน เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟ เป็นต้น

เจตนาทาน หมายถึงความคิดความตั้งใจที่เป็นเหตุให้บริจาคทาน
ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว

วิรัติทาน หมายถึงการให้ โดยงดเว้นจากการเบียดเบียน
รังแกกัน หรือหมายถึงการให้ความปลอดภัย ให้อภัย ( อภัยทาน )
ซึ่งก็คือการให้ที่เป็นผลจากการรักษาศีลนั่นเอง เช่น เมื่อเรารักษาศีลข้อที่ ๑
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ย่อมได้ชื่อว่า เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสัตว์
ทั้งหลายเป็นต้น


.......อนึ่ง มีการให้บางอย่างที่เราพบเห็นโดยทั่วไป คือ การให้
ที่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตน เช่น ให้ข้าวแก่สุนัข หวังว่า
มันจะเฝ้าบ้านให้เรา ให้อาหารเลี้ยงวัว หวังจะได้น้ำนมจากมัน หรือ
ทำผิดกฏหมาย แล้วให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนพ้นผิด ฯลฯ
การให้ในลักษณะเช่นนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ไม่จัดว่าเป็นทาน


ผู้คนมักจะใช้สำนวน " ทำบุญ ทำทาน " คู่กัน แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริง


บุญ คือสิ่งที่ทำให้คุณภาพจิตดีขึ้น มีความสบาย สงบ สะอาด สว่าง เป็นสุข ตรงกันข้าม
กับบาป

บาป คือสิ่งที่ทำให้คุณภาพจิตเสียไป มีความไม่สบาย เดือดร้อน เศร้าหมอง เป็นทุกข์

ดังนั้น ทำบุญ จึงหมายถึงการทำคุณภาพของจิตใจให้ดีขึ้น คือการทำความดี มีการให้
เป็นต้น

วิธีการทำบุญนั้นมีถึง ๑๐ วิธี (บุญกิริยาวัตถุ ๑๐) คือ๑. ทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้

๒. สีลมัย บุญที่สำเร็จด้วยการรักษาศีล

๓. ภาวนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนา

๔. อปจายนมัย บุญที่สำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อนตน

๕. เวยยาวัจจมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้ความช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ถูกที่ควร

๖. ปัตติทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้อื่น

๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโทนา (แสดงความยินดี) ในการทำบุญกุศล หรือการทำความดีของผู้อื่น

๘. ธัมมัสสวนมัย บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรม

๙. ธัมมเทสนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรม

๑๐. ทิฏิฐุชุกัมม์ บุญที่สำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องดีงาม ตรงตามความเป็นจริง


หรือสามารถย่อให้ง่ายขึ้น เป็น บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ
ทาน ศีล ภาวนา ก็ได้ โดยจัดเป็น

ทาน ประกอบด้วย ทานมัย ปัตติทานมัย และปัตตานุโมทนามัย

ศีล ประกอบด้วย สีลมัย อปจายมัย เวยยาวัจจมัย

ภาวนา ประกอบด้วย ภาวนามัย ธัมมัสสวนมัย และ ธัมมเทสนามัย

ทิฎฐุชุกัมม์ จัดลงได้ทั้ง ทาน ศีล และภาวนา


.......ทาน หรือ การให้ เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ จึงนับ
ว่าเป็นการทำบุญ เพราะ " บุญ " คือการทำความดี การให้จึงเป็น
หนึ่งในการทำความดี แต่ส่วนมากเราใช้แทนกันจนคุ้นชิน โดยเวลา
ถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ เรามักจะเรียกกันติดปากว่า " ทำบุญ "
เพราะจิตใจของผู้ให้ มีความศรัทธา ต้องการบุญกุศล จึงให้เพื่อ
ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจน หรือคนที่มี
ฐานะต่ำกว่า ด้อยกว่าตน มักจะเรียกว่า " ทำทาน " เพราะจิตใจ
ของผู้ให้มุ่งสงเคราะห์ อนุเคราะห์แก่คนยากจน


วัตถุประสงค์ของทาน

.......แบ่งตามลักษณะของการให้ ที่ประพฤติปฎิบัติกัน มี ๔ อย่างคือ


๑. ให้เพื่อชำระกิเลส คือ ความตระหนี่ในใจของผู้ให้
เรียกว่า บริจาคทาน หมายถึง การให้ด้วยการเสียสละเพื่อกำจัด
ความขุ่นมัวแห่งจิต โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับจะเป็นใครก็ตาม การ
ให้แบบนี้ได้บุญมากที่สุด ยิ่งเรามีใจที่บริสุทธิ์ และให้แก่ผู้ที่
บริสุทธิ์มาก ยิ่งได้บุญมาก


๒. ให้เพื่อตอบแทนคุณความดี เรียกว่า ปฎิการทาน
หมายถึง การให้เพื่อตอบแทนหรือบูชาคุณความดี แก่ผู้ที่มีคุณธรรม
สูงกว่า หรือผู้ที่มีอุปการะแก่ตน การให้แบบนี้ผู้ให้อาจจะไม่นึกถึง
บุญ แต่นึกถึงเฉพาะคุณความดีของท่าน เช่น การให้สิ่งของแด่พ่อแม่
ครูบาอาจารย์ และบุคคลต่างๆ เป็นต้น แต่ถ้าเราให้เพื่อการบูชา
คุณความดี และนึกถึงบุญด้วย ย่อมมีผลานิสงส์มาก


๓. ให้เพื่อสงเคราะห์ เรียกว่า สังคหทาน หมายถึง
การให้เพื่อผูกมิตร ยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ในกลุ่มคนที่มีความเกี่ยว
ข้องสัมพันธ์กับตน ไม่ว่าจะเป็นโดยส่วนตัว หรือโดยหน้าที่การงาน
ก็ตาม โดยมุ่งที่จะให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้รับเป็นสำคัญ


๔. ให้เพื่ออนุเคราะห์ เรียกว่า อนุคหทาน หมายถึง
การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนยากจน ด้วยจิตเมตตาสงสาร
เมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร จะมีความเกี่ยว
ข้องสัมพันธ์กับตนหรือไม่ก็ตาม ก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือตามกำลัง


.......องค์ของการให้ หรือเรียกว่า ทานสมบัติ ในทางพุทธศาสนามุ่งสอนในเรื่องของการให้
เพื่อทำให้ใจของเราบริสุทธิ์สะอาด ยิ่งมีความบริสุทธิ์สะอาดมาก ก็จะได้ผลคือบุญมาก
ผู้ให้จะต้อง ทำให้ครบด้วยองค์ทั้ง ๓ ที่เรียกว่าทานสมบัติ ๓ ข้อ คือ


๑. วัตถุบริสุทธิ์
๒. เจตนาบริสุทธิ์
๓. บุคคลบริสุทธิ์


.....ก่อนจะให้ ก็มีใจดี
กำลังให้ พึ่งทำจิตให้เลื่อมใส
ครั้นให้แล้วก็เป็นผู้มีใจชื่นบาน .......การให้ทานของคนดี ๕ ประการ คือ


๑. ให้ทานด้วยศรัทธา

๒. ให้ทานโดยเคารพ

๓. ให้ทานในกาลอันสมควร

๔. มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน

๕. ให้ทานที่ไม่กระทบตนและผู้อื่น


ที่มา พันทิพดอดคอม
Share |

By : เมดา    Date : 22 Sep 2006 17:27     ลบกระทู้ เฉพาะ เจ้าของกระทู้เท่านั้น !! ( ลบกรณี Post ซ้ำ , ไม่ต้องการให้มีกระทู้นี้ในระบบ )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ เมดา ตั้งกระทู้ 252 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ เมดา ตั้ง 6 กระทู้ มีดังนี้
 48133   ...กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง...
 29572   ...ปฏิบัติต่อความโกรธด้วยความอ่อนโยน...(ท่านติช นัท ฮันห์)
 28733   ปีใหม่ ให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
 27757   ...จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะใจ...(หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี)
 27582   ...อย่างไรชื่อว่ารักตน...(นานาสาระ)
 27214   เป็นคน.... อย่าเป็นคนดี (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
เปิดดู กระทู้อื่นๆ ที่ เมดา เข้าร่วมตอบ ( ทั้งหมด ทุกๆ กระทู้ )

Member
Profile ของ สิปัน
สิปัน
ส่งจดหมายถึง สิปัน IP-address : 58.8.7.108
Pay for Charity : ร่วมโอนเงินสมทบทุน เงิน บัญชีกลางของ PHA

ความเห็นที่ #1 ( 64145 )

ขอบคุณคุณเมตาให้นำคติเตือนใจ และธรรมะมาให้คนในเวปนี้บ่อย ๆ คุณเมตาคือใคร

By : สิปัน    Date : 22 Sep 2006 19:41    แจ้งลบความเห็นที่  #1 ( 64145 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ สิปัน ตั้งกระทู้ 53 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ สิปัน ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 33572   ช่วยตอบคำถามผู้ได้รับเชื้อเริ่มแรกหน่อยค่ะ จะตายแล้ว
 22927   ถึงน้าเหนาะ
 16229   สำหรับคนทีจะไปต่างประเทศควรอ่าน
 15658   อาการอ่อนเพลีย
 12697   ลูกหมู

Member
Profile ของ คีโอ
คีโอ
ส่งจดหมายถึง คีโอ IP-address : 125.24.143.35

ความเห็นที่ #2 ( 64185 )

ทาน คือ การกินอย่างหนึ่งด้วยครับฮิๆๆๆๆ

By : คีโอ    Date : 23 Sep 2006 05:27    แจ้งลบความเห็นที่  #2 ( 64185 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ คีโอ ตั้งกระทู้ 188 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ คีโอ ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 87343   ใครพอทราบอาการแบบนี้มั่ง
 82849   ช่อง 3 ตีสิบสุดเวอร์ ช่วงสัมภาษณ์
 75358   ต้องการเลือดกรุป ORH เน๊กทีป ด่วนเลยครับ
 61567   คุณหนอยแน่ ไอดี 35
 59860   31 ตุลาคม เจอกันที่ โรงพยาบาล เพชรเวช นะครับ


    เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์

ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

ย่อหน้า จัดกึ่งกลาง ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
จัดรูปแบบข้อความ

คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ] 


Mobile Zone
SMS MMS Logo

บ้านทอมดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

http://pha.narak.com
Google
www.narak.com board.narak.com pha.narak.com
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ โดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยน โดยอิสระ ทางเวป ไม่ขอรับผิดชอบ ข้อความที่อยู่ในนี้ ว่า มี ความเชื่อถือ - มากน้อย แค่ไหน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชม เป็นตัวแยกแยะความถูก-ความผิด ของข้อมูล
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. ผู้จัดทำ และ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อความปลอดภัย และ สิทธิ์ของท่าน กับความเป็นส่วนตัวของท่าน หากไม่มั่นใจ อย่าได้ post ข้อความ ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง หรือ เบอร์โทรศัพท์ อันจะนำไปถึงตัวคุณเองนะครับ ( กรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัว )
5. หากคัดลอก บทความและเนื้อหา จากที่ใด ขอความร่วมมือ ลง Credit ให้กับ ที่มาด้วย หรือเพื่อให้ทีมงานง่ายต่อ การตรวจสอบ หากมี การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางทีมงานจะขอลบออกจากระบบ

ผู้สนับสนุน : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน
PHA HIV AIDS | หวย สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | จตุคามรามเทพ
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด | รถมือสอง | เกมส์เต้น
เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Directory | เกมส์ปลูกผัก

Copyright © Since April 2006 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์


Check IP address / Domain name : Check Your IP Click !!

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcodeประกาศ รับสมัครงาน
Update ทุกวัน

jobs.narak.com
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา
Content Share
www.kapook.com