PHA : People living With HIV and Aids In Thailand. เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
หน้าแรก PHA  |  ห้องคุยสด PHA |  น่ารักดอทคอม  |  บ้านทอมดี้  |  ทอมดี้ น่ารัก |  กระดานข่าว (ของน่ารัก) |  เกี่ยวกับ PHA |  Link ที่น่าสนใจ  

อิทธิรักษ์ Blog
เรื่องราว ของ ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ชื่อ หนึ่ง    อโหสิ Blogเรื่องราว ของ ผู้หญิงที่ ชื่อ อโหสิ


Member
Profile ของ MY
MY
ส่งจดหมายถึง สายธาร IP-address : 86.96.226.87

speedtest
Speedtest

ขอนำอานิสงส์ของ 'การสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ' มาฝากนะคะ~~สาธุค่ะ ทุกท่านค่ะ
การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้....>>....

๑. สามารถไล่ความขี้เกียจ เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป และเกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น

๒. เป็นการตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน

๓. เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปล รู้ความหมาย ก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ แทนที่จะสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้อะไรเลย

๔. มีจิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิดท่อนผิดทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น

๕. เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ) มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

และในวิมุตติสูตรได้กล่าวว่า การสาธยายมนต์คือเหตุหนึ่งในวิมุตติ ๕ ประการ (เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ คือ การฟังธรรม การเทศน์ การสวดมนตร์สาธยาย และการคิดอย่างแยบคาย ) ดังมีว่า

...ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มี
ใจเด็ดเดี่ยว ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ


เรื่องการสวดมนต์ มีบางแห่งกล่าวถึงเหตุผลของการสวดมนต์ไว้ว่า

๑. เป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีที่ดีให้คงอยู่
๒. เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย
๓. เป็นการเชื่อมสามัคคีในหมู่คณะ ครบไตรทวาร
๔. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
๕. เพื่อฝึกกายใจให้เข็มแข็งอดทน
๖. เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้
๗. เพื่ออบรมจิตใจให้สะอาด สงบ สว่าง
๘. เพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ่งซ่าน
๙. เพื่อเป็นการทบทวนพระพุทธพจน์

และกล่าวถึงประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์ไว้ว่า...

๑. เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา
๒. เป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม
๓. เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตน และ บริวาร
๔. เป็นการฝึกจิตใจให้มีคุณค่าและมีอำนาจ
๕. ทำให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา
๖. เป็นการรักษาศรัทธาปสาทะของสาธุชนไว้
๗. เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้ว
๘. เป็นเนตติของอนุชนต่อไป
๙. เป็นบุญกิริยา เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใจ********http://www.dhammajak.net/phitee/11.html


...................................................................................>>>.........

ข้อดีของการสวดมนต์ นั่งสมาธิ >>>.... http://talk.mthai.com/topic/59888

~..บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า..~

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ...

(กราบ) _/|\_ _/|\_ _/|\_..~~*

http://youtu.be/jJulpEKJ1Sg นะโมตัสสะ แปล


.............................................
>> คำบูชาพระรัตนตรัย <<
http://youtu.be/Xnc0o1BzJN8

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. ..>>..
...>>..พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)_/|\_

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. ..>>.พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)_/|\_

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
..>>..พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)_/|\_


.............................................................
>>บทสวดพุทธานุสสติ<<

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส) http://youtu.be/jVIHy0BmxkY._/|\_ _/|\_ _/|\_..

................................................................

>>บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
http://youtu.be/gVgR4fYVTAk

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร...(กราบ)

...........................................................

>>บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
http://youtu.be/uDiCCdTmU_A

..................................................................

>>บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ สรรเสริญพระสงฆ์ http://youtu.be/cCAE76Yy0p0

กราบขอบคุณ...รวมบทสวดมนต์..
http://www.84000.org/pray/index.shtml

บทสวดมนต์ ......>>... http://www.84000.org/pray.html

_/|\_..สาธุค่ะ ทุกท่านค่ะ


Share |

By : สายธาร    Date : 27 Feb 2012 02:29     ลบกระทู้ เฉพาะ เจ้าของกระทู้เท่านั้น !! ( ลบกรณี Post ซ้ำ , ไม่ต้องการให้มีกระทู้นี้ในระบบ )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ สายธาร ตั้งกระทู้ 49 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ สายธาร ตั้ง 6 กระทู้ มีดังนี้
 98993   ข้อแนะนำเรื่องบัตรทอง [ศูนย์บริการสาธารณสุข สปสช.]
 98762   ระวัง !! พยาธิใบไม้ปอดใน หอยดิบ ปูนาดิบ กุ้งดิบ ..>> ขออนุญาตนำมาฝากด้วยความห่วงใยค่ะ
 98683   มะเขือพวง .>ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
 98682   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ฟรี ทั่วประเทศ !! 27 พ.ค.- 30 ก.ย. 56
 98484   สวัสดีค่ะ ทุกท่านค่ะ ขออนุญาตนำสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ..มาฝากนะคะ
 98279   "ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะคน" อาชีพอิสระขาย "โจ๊กหมู" 'ก๋วยเตี๋ยวไก่' อาชีพอิสระเ
เปิดดู กระทู้อื่นๆ ที่ สายธาร เข้าร่วมตอบ ( ทั้งหมด ทุกๆ กระทู้ )

Member
Profile ของ น้องปาล์มซ่าO9O-139-348O
น้องปาล์มซ่าO9O-139-348O
ส่งจดหมายถึง น้องปาล์มซ่า IP-address : 223.204.37.54

ความเห็นที่ #1 ( 761251 )

มา Say hi!!

อ่านไม่ใหว

By : น้องปาล์มซ่า    Date : 27 Feb 2012 02:38    แจ้งลบความเห็นที่  #1 ( 761251 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ น้องปาล์มซ่า ตั้งกระทู้ 143 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ น้องปาล์มซ่า ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 98761   มาๆ ฉันนั่งเม้าส์ ให้ฟัง..............................
 97020   หาคนคุยเล่น เซงๆ
 96937   ขออีก กระทู้นะ กระทู้นี้ มีสาระ.....................
 96936   เบื่ออะ................
 96641   ยังไม่ตายนะ ..............................

Member
Profile ของ MY
MY
ส่งจดหมายถึง สายธาร IP-address : 86.96.228.84

ความเห็นที่ #2 ( 761253 )

สาธุจ้า น้องปาล์ม มีลิ้งในยูทุป กดเข้าไปฟังเสียงสวดได้นะคะ
ฟังเสียงก็ทำให้จิตสงบได้นะคะ ^__^

รวมบทสวดมนต์http://youtu.be/MZrVDYVcEgE

ผักรักษาโรค.. http://youtu.be/hCC80y0Kzo0

รอยยิ้มนักสู้ เสก โลโซ http://youtu.be/F2zjJn1ojGI

By : สายธาร    Date : 27 Feb 2012 02:57    แจ้งลบความเห็นที่  #2 ( 761253 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ สายธาร ตั้งกระทู้ 49 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ สายธาร ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 98993   ข้อแนะนำเรื่องบัตรทอง [ศูนย์บริการสาธารณสุข สปสช.]
 98762   ระวัง !! พยาธิใบไม้ปอดใน หอยดิบ ปูนาดิบ กุ้งดิบ ..>> ขออนุญาตนำมาฝากด้วยความห่วงใยค่ะ
 98683   มะเขือพวง .>ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
 98682   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ฟรี ทั่วประเทศ !! 27 พ.ค.- 30 ก.ย. 56
 98484   สวัสดีค่ะ ทุกท่านค่ะ ขออนุญาตนำสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ..มาฝากนะคะ

Member
Profile ของ  มะยา.(น้าเหนาะ)
มะยา.(น้าเหนาะ)
ส่งจดหมายถึง มะยา(น้าเหนาะ) IP-address : 182.53.38.183

ความเห็นที่ #3 ( 761258 )

สาธุ...

By : มะยา(น้าเหนาะ)    Date : 27 Feb 2012 06:31    แจ้งลบความเห็นที่  #3 ( 761258 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ มะยา(น้าเหนาะ) ตั้งกระทู้ 430 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ มะยา(น้าเหนาะ) ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 119752   ........................ทุเรศมาก............................
 119723   คิดยารักษาเอดส์ได้สำเร็จ! สร้างภูมิต้านทานให้ผู้ป่วย
 119493   ขอถามเรื่องยา ยากาบาเพนติน (Gabapentin) ยานิวรอนติน (Neurontin) หน่อยคครับ
 119384   แจ้งข่าว พี่วาริสครับ
 119346   ถามคนที่โสดอยู่ (กระทู้ที่2)

Member
Profile ของ น้องปาล์มซ่าO9O-139-348O
น้องปาล์มซ่าO9O-139-348O
ส่งจดหมายถึง plamza IP-address : 223.204.37.54

ความเห็นที่ #4 ( 761262 )

โหยยยยย ร้อนมากกกกก แกล้งกันป่าวหนิ แบร่ๆ

@สายธาร

By : plamza    Date : 27 Feb 2012 07:21    แจ้งลบความเห็นที่  #4 ( 761262 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ plamza ตั้งกระทู้ 143 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ plamza ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 98761   มาๆ ฉันนั่งเม้าส์ ให้ฟัง..............................
 97020   หาคนคุยเล่น เซงๆ
 96937   ขออีก กระทู้นะ กระทู้นี้ มีสาระ.....................
 96936   เบื่ออะ................
 96641   ยังไม่ตายนะ ..............................

Member
Profile ของ คุณนกยูง
คุณนกยูง
ส่งจดหมายถึง คุณนกยูง IP-address : 110.168.208.89

ความเห็นที่ #5 ( 761268 )อนุโมทนานะคะ

ทำจิตใจให้ผ่องใส ฝักใฝ่ธรรมมะไว้ จะดีกับตัวเองนะคะ น้องปาล์ม


บุญรักษาทุกท่านค่ะ


By : คุณนกยูง    Date : 27 Feb 2012 07:56    แจ้งลบความเห็นที่  #5 ( 761268 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ คุณนกยูง ตั้งกระทู้ 29 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ คุณนกยูง ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 94855   คุณปลวกศรี
 86894   หาถังแช่น้ำแข็งใบใหญ่
 85283   มีใครทำงานเกี่ยวกับดอกไม้บ้างคะ
 81944   จะบาปไหมนี่
 81720   HBD เพื่อนๆที่เกิดวันนี้จ้า

Member
Profile ของ new
new
ส่งจดหมายถึง new IP-address : 125.27.234.171

ความเห็นที่ #6 ( 761270 )

อนุโมทนาสาธุคับ

By : new    Date : 27 Feb 2012 08:00    แจ้งลบความเห็นที่  #6 ( 761270 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ new ตั้งกระทู้ 17 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ new ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 92223   ไม่ได้เข้าบ้านฟ้านาน
 84159   ผมโพสไปอย่าด่าผมน่ะผมแค่อยากมีเพื่อนอ่า(MSN)
 83683   ขอบคุณ พี่ไอ้ตัวเล็ก
 83600   ใครไปเล่นน้ำ มารับผมด้วยน่ะอยากไป
 83571   เรื่องมันเศร้า

Member
Profile ของ ปีใหม่55
ปีใหม่55
ส่งจดหมายถึง ปีใหม่ IP-address : 125.27.65.40

ความเห็นที่ #7 ( 761287 )

อนุโมทนาสาธุค่ะ

By : ปีใหม่    Date : 27 Feb 2012 09:29    แจ้งลบความเห็นที่  #7 ( 761287 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ ปีใหม่ ตั้งกระทู้ 6 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ ปีใหม่ ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 82366   คิดดี..ทำดี...มีสุข (คิดบวก....ชีวิตบวก)
 82306   บทเรียนชีวิต
 81835   ปัญหาเป็นสิ่งดี
 80278   คุณ cute รบกวนด้วยค่ะ
 79566   เป็นกำลังใจให้กันและกันนะค่ะ

Member
Profile ของ เก้งน้อย
เก้งน้อย
ส่งจดหมายถึง เก้งน้อย the ตุ๊ดซี่ IP-address : 110.169.3.134

ความเห็นที่ #8 ( 761470 )

เดี๋ยวมาอ่านได้ไหม หิวข้าวอ่ะ

By : เก้งน้อย the ตุ๊ดซี่    Date : 27 Feb 2012 19:48    แจ้งลบความเห็นที่  #8 ( 761470 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ เก้งน้อย the ตุ๊ดซี่ ตั้งกระทู้ 88 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ เก้งน้อย the ตุ๊ดซี่ ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 97739   จ๊ะเอ๋.. ทำอะไรกันอยู่คะ
 94354   ตัวแทนกิจจกรรม กลางวัน ขอกราบบบบบบ ขอบคุณนะก๊ะ
 93831   หมอเพิ่งบอกผลการตรวจมาคะ เศร้ามาก
 93725   ชี้แจงเรื่องกิจกรรมวันเสาร์นะก๊ะ ในคอนเซ็ปของคำว่า เพื่อนกันเล่นเกมส์กัน ก๊ะ
 93484   นี่ ไม่อยากจะเม้า... ของรางวัลกีฬาสีอ่ะ

Member
Profile ของ ปอออ
ปอออ
ส่งจดหมายถึง ปอออ IP-address : 110.49.242.0

ความเห็นที่ #9 ( 761564 )

อนุโมทนา สาธุครับ

By : ปอออ    Date : 27 Feb 2012 23:19    แจ้งลบความเห็นที่  #9 ( 761564 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ ปอออ ตั้งกระทู้ 2 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ ปอออ ตั้ง 2 กระทู้ มีดังนี้
 85681   คนเป็นเอดส์จะสามารถหายขาดได้
 81384   ยารักษาไมเกรนยาต้องห้ามสำหรับผู้ทานtruvada+Efv.


    เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์

ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

ย่อหน้า จัดกึ่งกลาง ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
จัดรูปแบบข้อความ

คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ] 


Mobile Zone
SMS MMS Logo

บ้านทอมดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

http://pha.narak.com
Google
www.narak.com board.narak.com pha.narak.com
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ โดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยน โดยอิสระ ทางเวป ไม่ขอรับผิดชอบ ข้อความที่อยู่ในนี้ ว่า มี ความเชื่อถือ - มากน้อย แค่ไหน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชม เป็นตัวแยกแยะความถูก-ความผิด ของข้อมูล
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. ผู้จัดทำ และ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อความปลอดภัย และ สิทธิ์ของท่าน กับความเป็นส่วนตัวของท่าน หากไม่มั่นใจ อย่าได้ post ข้อความ ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง หรือ เบอร์โทรศัพท์ อันจะนำไปถึงตัวคุณเองนะครับ ( กรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัว )
5. หากคัดลอก บทความและเนื้อหา จากที่ใด ขอความร่วมมือ ลง Credit ให้กับ ที่มาด้วย หรือเพื่อให้ทีมงานง่ายต่อ การตรวจสอบ หากมี การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางทีมงานจะขอลบออกจากระบบ

ผู้สนับสนุน : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน
PHA HIV AIDS | หวย สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | จตุคามรามเทพ
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด | รถมือสอง | เกมส์เต้น
เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Directory | เกมส์ปลูกผัก

Copyright © Since April 2006 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร


Check IP address / Domain name : Check Your IP Click !!

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcodeประกาศ รับสมัครงาน
Update ทุกวัน

jobs.narak.com
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา
Content Share
www.kapook.com